Русский   Қазақша
Регистрация

Маңызды

» » «Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін конкурс жариялайды

«Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін конкурс жариялайды

10-08-2018, 10:36

«Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін конкурс жариялайды

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 бекітілген "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығы «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға, жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру мақсатында «Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  конкурс жариялайды.

           Конкурсқа қатысу үшін жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар төмендегі көрсетілген құжаттарды «Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне  ұсынады:

      1) комиссия төрағасының атына жазылған өтініш;

      2) заңды тұлғаны немесе дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәліктің көшірмесін, мектепке дейінгі ұйымдардың жарғысын, құжаттарды тапсырғанға дейін бір ай мерзімінен аспайтын банктен берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы және салық органынан берілетін берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы;

      3) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын жылжымайтын мүлікке құқықты белгілеуші құжаттардың көшірмесін (жекеменшік немесе жалға алу);

      4)"Халықтың санитариялық - эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 217 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15217 болып тіркелген) бекітілген "Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі ұйымның санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін;

      5) медициналық кабинетке лицензиясының болуы туралы көшірмесін немесе тіркелген жерін ескере отырып емханамен жасалған қызмет көрсету туралы шартты;

       6) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тамақтандыруға жұмсалатын ата-аналар төлемақысының белгіленген мөлшерімен, тек қана республикалық маңызы бар аудандық білім бөлімдерінің жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша балаларды қабылдау туралы жеткізушінің міндеттемесін ұсынады. Жеткізуші Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелер нысанын толтырады.

Тиісті құжаттар Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б. Момышұлы ауылы, Жамбыл көшесі №11 мекен-жайына (№11 бөлме) «Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне мөрленген жабық конвертте уақтылы өткізілуі тиіс. 

Конкурсқа қатысу туралы өтініштер 2018 жылдың 03 қыркүйек күні сағат 19:00-ге дейін қабылданады.

Мөрленген жабық конверттер Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы ауылы, Жамбыл көшесі №11 мекен-жайында 2018 жылдың          04 қыркүйек күні күні сағат 15:00-де қаралады.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды 8/72635/ 2-05-10 және 5-20-05 байланыс нөмірлері  арқылы алуға болады.

 

  

 

 

 

КГУ «Отдел образования акимата Жуалынского района»

объявляет конкурс по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение.

 

         Организации дошкольного образования независимо от форм собственности включаются в перечень поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению для размещения в них государственного образовательного заказа при соблюдении норм и правил деятельности дошкольных организации, утвержденных Типовыми правилами деятельности дошкольных организации образования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года №499 и Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года №122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническими профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение» на этой основе объявляется конкурс.

К участию в конкурсе допускаются дошкольные организаций, подавшие заявку на участие. 

Для участия в конкурсе в КГУ «Отдела образования акимата Жуалынского района»     частные дошкольные организации предоставляют следующие документы:

      1) заявление на имя председателя комиссии;

      2) справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав дошкольной организаций, справку из банка об отсутствии задолженности, справку из налогового органа об отсутствии задолженности с датой не раньше месячного срока до подачи документов;

      3) копию правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (собственное или арендуемое), используемое под организацию дошкольного воспитания и обучения;

      4) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии дошкольной организации санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно приложению 1 Стандарта государственной услуги "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам", утвержденному приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 217 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15217);

      5) копию о наличии лицензии на медицинский кабинет или договор на обслуживание с поликлиникой с учетом места закрепления;

      6) обязательства поставщика о принятии детей по государственному образовательному заказу исключительно по направлению управлений образования города республиканского значения, столицы, отделов образования городов (районов) с установленным размером родительской платы за питание, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании". Поставщиком заполняется форма обязательств согласно приложению 2 настоящих Правил.

     В случае превышения количества предложений со стороны частных организаций дошкольного образования над количеством мест по государственному образовательному заказу поставщики отбираются Комиссией на конкурсной основе.

Дополнительными критериями при конкурсном отборе поставщиков являются:

     1) доля воспитателей высшей и первой категории не менее 10 % от их общего числа;

     2)наличие опыта по предоставлению услуг государственного образовательного заказа.

         Комиссия повторно рассматривает заявки на участие в конкурсе дошкольных организаций, указанных в перечне протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на предмет полноты приведения их в соответствие.

    Заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) дошкольными организациями в КГУ «Отдела образования акимата Жуалинского района», находящийся по адресу: Жамбыская обл, Жуалинский район, село Б.Момышулы, ул Жамбыла, №11.

         Срок предоставления заявок до 03 сентября 2018 года  до 19-00 часов (включительно).

Конверты с заявками будут вскрываться 04 сентября 2018 года в 15.00 часов по адресу: Жамбыская обл, Жуалынский район, село Б.Момышулы, ул Жамбыла, №11, каб 1.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72635/2-05-10 и 5-20-05.

 

 

 

Пожаловаться
Автор: admin13
Прочитали - 1 070
Распечатать
Похожие новости:
«Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін конкурс жариялайды

«Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін конкурс жариялайды

Білім беру тапсырысына конкурс
2019-2020 оқу жылына көпбалалы отбасылардың балалары мен атаулы көмек алушыларға қосымша  5 мың грант бөлетінін хабарлайды

2019-2020 оқу жылына көпбалалы отбасылардың балалары мен атаулы көмек алушыларға қосымша  5 мың грант бөлетінін хабарлайды

Жаңалықтар
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№17 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі директор лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы хабарлама

Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№17 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі директор лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы хабарлама

Лауазымдық конкурстар
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің  «№20 Жамбыл атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі директор лауазымына орналасуға конкурс  жариялау туралы  ХАБАРЛАМА

Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№20 Жамбыл атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі директор лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы ХАБАРЛАМА

Лауазымдық конкурстар
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің  «№20 Жамбыл атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі директор лауазымына орналасуға конкурс  жариялау туралы  ХАБАРЛАМА

Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№20 Жамбыл атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі директор лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы ХАБАРЛАМА

Лауазымдық конкурстар
Комментарии к новости32
Назад 1 2 Дальше
Комментировать